En solig marsdag söder om Vättern

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Liljeholmskanalen.

En solig marsdag söder om Vättern

En solig marsdag söder om Vättern, en natur- och kulturkrönika i 14
bilder om storstadens biologiska mångfald och kultur i närheten av
Sveriges näst största sjö.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i mitten av mars anno
2014.

 

1 IMG_0440

Naturreservatet Rocksjön i söder är starkt påverkad till det bättre
genom att näringsfattigt vättervatten kontinuerligt pumpas in i sjön via
Liljeholmskanalen med en vattenföring på i genomsnitt 1,5
kubikmeter per sekund.

Här i Liljeholmskanalen finns det alltid öppet vatten och
Vätterstädernas invånare matar regelbundet kanalens änder och andra
fåglar, så gjorde även jag.

2 IMG_0441

Liljeholmskanalen byggdes i den gamla banvallen mellan Jönköping-
Gripenberg, sedan denna järnväg lagts ner i början av 1930-talet.
Syftet var då att förbättra vattenkvaliteten framför allt i Munksjön.

Med hjälp av en pumpstation vid Vättern norr om Sandgatan leddes
friskt vatten i en kulvert under Sandgatan till Liljeholmskanalen som
ledde till Rocksjön och sedan via Rocksjöån ut till Munksjön.

Detta tillskott av friskt vättervatten till Munksjön räckte tyvärr inte
och till slut kunde Munksjö pappersbruk inte använda detta vatten som
processvatten på grund av att det var så förorenat.

Jönköpings Stad tvingades då bygga en ny pumpstation vid
Simsholmen och gräva Simsholmskanalen. Det friska vattnet
pumpades sedan via en kulvert under Munksjön till bruket och detta
skedde troligen under 1950-talet. Via Munksjö kanal, det vill säga,
Hamnkanalen återförs vattnet sedan till Vättern.

Plötsligt simmar en hona bläsand, ”Anas penelope”, förbi och jag
passar på att fotografera denna något gräsandshonelika and.

Bläsandens historia tillhörde förr norra Sverige men sedan spred sig
arten söderut under de senaste 50 åren och är numera inte helt ovanlig
även hos oss i södra delen av landet. Under 2008 uppskattades antalet
bläsänder i Sverige till 34 000 par.

En lyckad häckning av bläsand i Mölleforsdammen, mellan
Skillingaryd och Klevshult, väckte uppmärksamhet bland lokala
ornitologer i mitten av 70-talet.

Under september till oktober flyttar bläsänderna söderut och de kan då
uppträda i stora flockar och flyttar då oftast längs med kusterna. De
övervintrar i huvudsak i västra och sydvästra Europa och återkommer
sedan under april och maj.

3 IMG_0443

Den medhavda kameran medgav tyvärr ingen bättre bild på den lilla
smådoppingen, ”Tachybaptus ruficollis”, som övervintrat i
Liljeholmskanalen vintern 2013-2014. Smådoppingen är för övrigt
den minsta doppingen i Europa.

4 IMG_0447

Halterna av alpollen var under perioden höga till mycket höga och här
ser ni orsaken, lägg därtill uppehållsväder samt härlig vårvärme och
allergikerna lider.

5 IMG_0448

Det är en fantastisk utsikt från Stadsparken ut över Jönköpings stad
och i fjärran skymtar man Huskvarna och Huskvarnabergen.

Jönköping är en tätort i norra Smålands inland samt centralort i
Jönköpings kommun och residensstad för Jönköpings län.

Jönköping är Sveriges nionde största tätort med 89 396 av
kommunens totalt 130 798 invånare. Jönköpings gamla stadsområde
utgörs av ett sandområde med två mindre sjöar, Munksjön och
Rocksjön, vid Vätterns södra strand, omgivet av kuperade sluttningar.

Tätorten omfattar även Huskvarna och Norrahammar som i öster och
söder på 1960-talet växte samman med bebyggelsen i Jönköping.

Namnet Jönköping skrevs år 1278 ”castro Junakøpung”, och
innehåller troligen i sin förled det gamla namnet på Junebäcken.

Förleden kan komma av ordet ”æwinn” för ”ständig, permanent”, och
det skulle då innebära ”den aldrig sinande bäcken”, efterleden
”köping” betyder ”handelsplats”.

I ett brev från 14 februari 1614 kallade Gustav II Adolf staden, som då
flyttades till ”sanden” mellan Vättern och Munksjön, för Adolfsborg,
detta namn kom dock aldrig i bruk.

6 IMG_0450

I bakgrunden skymtar den väldiga sjön Vättern som är Sveriges näst
största sjö efter Vänern.

Vätterns totala yta är 1 893 kvadratkilometer och dess volym är 77,6
kubikilometer. Sjön är dessutom Europas sjätte största naturliga insjö
efter Ladoga i Ryssland, Onega i Ryssland, Vänern i Sverige, Saimen
i Finland och Peipus i Estland.

Vätterns geologiska historia börjar med bildandet av superkontinenten
Rodinia för cirka 1 000 miljoner år sedan. Alla kontinenter låg då
samlade huvudsakligen på södra halvklotet.

Baltika, det vill säga, Sverige, Finland, Västra Ryssland kolliderade
med Amazonia, Venezuela, och en hög bergskedja bildades i
sydvästra Sverige och södra Norge samt i norra Venezuela. Tabergs
basaltvulkan var då aktiv.

Skandinavien hängde ihop med Rodinia under 350 miljoner år och
under den tiden avsattes Visingsöseriens sedimentära bergarter av
vittringsprodukter från bergen. Först bildades en över 1 000 meter
tjock serie av kontinentala sandstenar och sedan marina sediment
såsom lerskiffrar och kalkstenar med stromatoliter. Dessa sediment
förekommer både i Sverige och i Venezuela.

En serie omfattande nedisningar av jorden inträffade när ”Snowball
earth”- perioden inleddes. För 650 miljoner år sedan riftade kratonen
Baltika loss från Rodinia varvid Vätterns gravsänka bildades.

”Snöbollsjorden” kommer av engelskans ”Snowball Earth” och är en
hypotes som försöker förklara en rad fenomen i den geologiska
lagerföljden genom att föreslå att en istid under yngre proterozoikum
för 1 000–542 miljoner år sedan var så kraftig att hela jorden skulle ha
varit täckt av glaciärer.

Rift är en avlång dalgång eller sänka, gravsänka, som bildats genom
att jordskorpan sjunkit ned mellan parallella spricksystem.

Kraton är en del av den kontinentala jordskorpan som inte utsatts för
omfattande deformation eller bergskedjebildning sedan
proterozoikum, för mer än 570 miljoner år sedan. Kratoner omfattar
såväl urbergssköldar som plattformar.

Nåväl, i samband med att kratonen Baltika riftade loss från Rodinia
sänktes Visingsöseriens sediment ned cirka 1 200 meter. Dessa
ytterligt välbevarade lager skymtar fram lite här och var och
representerar geologi från tiden innan organiserade flercelliga
organismer hade uppkommit på jorden.

7 IMG_0457

Hasseln blommar mycket tidigt på våren, ibland redan i januari då
snön fortfarande ligger. Honblommorna, till höger på bilden, är
vindpollinerade och är vid blomningen inneslutna i knopparna och
bara de vackert röda, trådlika märkena sticker ut, pistillen sitter dock
inuti knoppen.

Hanblommorna, till vänster på bilden, sitter i långa, gula hängen som
utbildas redan under sommaren för att följande vår finnas färdiga att
slå ut och sprida sitt pollen.

8 IMG_0456

Hasselns honblommor är som sagt inneslutna i knopparna och bara de
vackert röda, trådlika märkena sticker ut som röda tentakler på en
bläckfisk.

9 IMG_0467

Hasselns honblomma är väl utrustad för att klara kalla dagar och
nätter då de har en kraftig päls som hjälper till att skydda pistillen mot
minusgrader.

Pistill är det kvinnliga könsorganet, honorganet, i en blomma och
varje blomma har en eller flera pistiller som sitter mitt i blomman.

Pistillens bas är förtjockad och utgör fruktämnet med fröanlagen,
fröämnena. Efter befruktning bildar fruktämnet frukten som innehåller
ett eller många frön.

Pistillens spets är klibbig och ofta tillplattad eller förgrenad, som här hos
hasseln, för att lättare ta emot pollen och pistillens spets kallas för
märke.

Märket sitter ofta på ett smalt skaft, kallat stift, men märket kan också
sitta direkt på fruktämnet. Ordet pistill kommer för övrigt av latinets
”pistillum” som betyder ”mortelstöt”.

10 IMG_0465

En katt bland hermelinerna i den lilla dammen i Stadsparken. Blad
hundratals gräsänder ligger tre fåglar av arten myskanka. Denna art är
en tamform av den vilda myskanden.

Den vilda myskanden heter på latin ”Cairina moschata” och är en art i
andfågelfamiljen ”Anatidae”. Den är mellan 66-84 centimeter lång
och hanen är störst. Myskanden är svart med svagt grön eller violett
glans och vita vingfält. Hanen har svartröda eller röda vårtor vid
övernäbbens bas, från vilka en frän myskdoft avges. Myskanden
förekommer naturligt vid sjöar, laguner och floder i Central- och
Sydamerikas låglandsregnskogar och bygger bo i grenklykor eller
trädhål.

Mysk är för övrigt en söt, tung doft som generellt uppfattas som
mycket behaglig av människor. I en undersökning där
försökspersonerna fick klassa doftämnen på en skala från -10 =
extremt obehaglig till +10 = extremt behaglig, fick mysk värdet +9.

11 IMG_0474

Det vi ser på bilden från Stadsparken är tamformen av myskand som
heter myskanka och som domesticerades, förtamades, i Syd- och
Centralamerika redan före 1400-talet. Hanen väger upp till 10 kg,
honan mellan 4–5 kg och färgen är oftast vit och/eller svart men även
blå och bruna nyanser förekommer.

Myskankan är känd för att den gärna äter spanska skogssniglar, så
kallade mördarsniglar, och brukar därför rekommenderas som
snigeljägare i trädgårdsodlingar.

Ankhonan är en god ruvare och kan i klimatstyrd produktion lägga
mellan 70–75 ägg per år med hela 80–100 % kläckbarhet och
ruvningstiden är knappt 35 dygn.

Tillväxten är långsammare än hos den vanliga tamankan och slakten
sker vid cirka 11 veckor. Köttet är mörkare och mindre fett än hos
vanlig anka.

I Frankrike domineras ankuppfödningen av myskanka och dess
korsning med tamanka, som kallas mulard eller mulanka.

12 IMG_0475

Milstenarna i Jönköpings stadspark ställdes upp av Norra Smålands
fornminnesförening under 1900-talets första årtionde. De har flyttats
från olika platser i länet efter att dessförinnan ha rubbats ur sitt
ursprungliga läge.

Då milstenarna på 1920-talet inte hade någon funktion att fylla, skjuts-
och gästgiveriväsendet avskaffades 1933, försvann ett flertal av dem.

Några tog hembygdsföreningarna tillvara för att bevara för framtiden,
men många fick förfalla. En del står dock kvar vid våra vägar och är
sedan 1942 i lag skyddade som fasta fornminnen.

Den 1 oktober 1649 kan man säga är milstenarnas födelsedag. Då
fastställdes en förordning för gästgiveriet och resandet i Sverige. Där
stadgas bland annat att ”och widh hwar mijl upsätias wisse stenar och
kännemärcken, den resande till rättelse”.

Däri stadgades också att på gästgivaregårdarna skulle finnas tavlor
som visade avstånden till de närmaste gästgivargårdarna.

Milstenarnas historia sammanfaller med gästgiveriernas och med
skjutsningen mellan dessa. Skjutsbonden hade betalt per mil och
kunde lätt genom att räkna milstenarna klara ut hur många mil han
skulle ha betalt för.

13 IMG_0476

Milstenen information, en kungakrona samt tecknet för Karl den elfte
och upplysningen en mil 1675.

Karl XI, levde mellan 1655–97, svensk kung från år 1660, son till
Karl X Gustav och Hedvig Eleonora och skapare av det karolinska
enväldet. Han gifte sig år 1680 med den danska prinsessan Ulrika
Eleonora, far till bland annat Karl XII och Ulrika Eleonora.

De första tolv åren efter faderns död styrdes Sverige av en
förmyndarregering under ledning av Magnus Gabriel De la Gardie.

Under kriget 1675–79 mognade Karl XI som maktmänniska och
började föra en personlig politik under fälttågen i Skåne, där han
triumferade i slaget vid Lund 1676. Efter fredsslutet 1679 genomdrev
Karl XI ett systemskifte och på 1680 års riksdag gjorde han sig i
praktiken enväldig, något som i sin tur beredde vägen för
förmyndarräfst och reduktion.

I och med detta berövades högadeln stora delar av sitt jordinnehav,
något som Karl XI utnyttjade till att bygga ut indelningsverket och år
1686 lät han även stifta en ny kyrkolag.

14 IMG_0478

J. A Olsson, Stadparkens främjare och vårdare, 1896-1916. Skaparen
af Jönköpings stadspark, före detta postmästaren J. A Olsson fyller 70
år den 12 mars 1914.

Läs mera om denne man på adressen
http://runeberg.org/hvar8dag/15/0391.html

Tack för idag och på återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.