Gästnaturfotograferna, del 2

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på gästfotografernas bilder.

Gästnaturfotograferna, del 2

Gästnaturfotograferna, del 2, en naturkrönika i 20 bilder om den
härliga naturen genom gästande naturfotografers kameraögon.
Text Dan Damberg, Skillingaryd, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna
samt Anette Blomén, Skillingaryd, våren och sommaren 2014.

 

1 Backskärvfrö 20140413 Kjell H

Backskärvfrö, ”Thlaspi caerulescens”, är en flerårig ört som blommar
med vita till något röda blommor från april till juni.
Foto, Kjell Holmqvist, Huskvarna.

2 Fyllda blåsippor Kjell H 20140414

Det är ofta som naturen överraskar och förbryllar, denna gång med
fyllda blåsippeblommor, det ryms med andra ord en mycket stor
variation inom DNA-receptet. DNA är det kemiska ämne som bär den
genetiska informationen, genomet.
Foto, Kjell Holmqvist, Huskvarna.

3 IMG_0621

Den ruvande taltrasten gömmer sig inte i redet, då har den ”noll koll”,
och med ägg eller ungar i boet måste man verkligen ha ”full koll”.
Foto, Anette Blomén, Skillingaryd.

4 IMG_0622

Inte en rörelse, ögat är helt fokuserat på inkräktarna, vi backar och
låter taltrasten vara ifred och viskar tyst ”Lycka till”.
Foto, Anette Blomén, Skillingaryd.

5 Pekingankor av gräsand 20140413

Dessa märkliga och variabla ankor, ett ganska ”omöjligt” område men
kanske visar bilden pekingankor som är en ankras med gulskiftande
vit färg och upprätt kroppsställning. Denna rasen kom till Europa från
Kina på 1870-talet.

Notera dock att den ena ankan har många mörkare fjädrar vilket för
den kunnige kan berätta mer om deras ursprung, jag avstår dock.
Ankor är tamformer av gräsänder och att hålla ankor som husdjur blev
vanligt i Sydeuropa för cirka två tusen år sedan, i Kina ännu tidigare
och till Sverige kom bruket först på 1400-talet. Totalt föds det i
världen upp omkring en miljard ankor per år.

Produktionen inriktas på kött eller ägg där biprodukter är fjäder och
dun. I vissa länder tvångsmatas ankor för att levern skall förstoras,
vilket är förbjudet i Sverige.

För produktion av slaktankor i stor skala lämpar sig raser med vit
fjäderdräkt och ljust skinn, som ger en tilltalande slaktkropp, främst de
storvuxna raserna ”Aylesbury” och ”Pekinganka” eller korsningar
med dessa raser.

Avelsankornas värpförmåga ökas genom korsning med till exempelvis
”indisk löpand” och ”khaki campbell”, raser som används för
produktion av konsumtionsägg i en del länder.

Korsning med myskanka förekommer också och är det vanligaste i
kommersiell slaktproduktion i till exempel Frankrike. I
hobbyuppfödning förekommer bland annat raserna ”rouen”, ”svensk
blå anka” och ”svensk gul anka”.
Foto, Kjell Holmqvist, Huskvarna.

6 Vätteros under plommonträd 20140413 Kjell H

Vätterosor, dessa märkliga växter, har inget klorofyll och är därför beroende
av hjälp, ofta från hassel. Här finns dock ingen hassel, bara ett plommonträd.
Foto, Kjell Holmqvist, Huskvarna.

7 Vätterosor Kjell H 20140414

Så här har jag aldrig sett vätterosor förut, mitt i en gräsmatta, under ett
plommonträd. Naturen upphör, som sagt, aldrig att överraska.
Foto, Kjell Holmqvist, Huskvarna.

8 Domherre och Grönfink kjell

Vackra fågelgäster i trädgården, domherrens röda och grönfinkens
gröngula färger passar bra ihop med trädgårdens grönska.
Foto, Kjell Holmqvist, Huskvarna.

9 Grågås med ungar 1 Kjell H

Gåsamor tar väl hand om sina telningar, det är inte lönt att komma för
nära. Grågåsen är inte att leka med när ungarna ska försvaras.
Foto, Kjell Holmqvist, Huskvarna.

10 Rödhake kjell

Rödhaken är en knubbig liten trastfågel som känns igen på sin
orangeröda framsida som sträcker sig från pannan, kinderna och ner
över bröstet.

Det är en vanlig skogsfågel som man särskilt lägger märke till under
vår och höst och den uppmärksammas även genom den vackra sången
som den uppför från en hög utkikspunkt, ofta från tidig gryning, men
även under kvällstid.

Det finns många legender om hur rödhaken fått sitt röda bröst och en
är att då fågeln med näbben försökte dra ut törnena som sargade Jesu
panna då han hängde på korset, då föll en bloddroppe från hans huvud
ner på fågelns bröst och färgade dess fjädrar röda.

Rödhakens röda färg har på många håll också tolkats som att det var
den som kom med elden till människorna.
Foto, Kjell Holmqvist, Huskvarna.

11 S-V Flugsnappare kjell

I många äldre sammanställningar av vår fauna framhålls det att den
svart-vita flugsnapparen invandrade och blev plötsligt vanlig i östra
Svealand i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Mycket tyder
på att arten kom invandrande antingen från norr eller från öster.

Under 1800-talet var den i huvudsak en skogsfågel och endast under
flyttningen påträffades den i trädgårdarna för att sedan försvinna till
skogs för att häcka.

Det var inte förrän under slutet av 1800-talet som den började flytta in
till samhällen och trädgårdar och troligen berodde detta på att folk mer
allmänt började sätta upp småfågelholkar.
Foto, Kjell Holmqvist, Huskvarna.

12 Stenknäck kjell

Dessa vackra och märkliga fåglar ser jag tyvärr alltför sällan, jag bor
helt enkelt på fel plats. Stenknäckens häckningsbiotop utgörs i regel
av äldre löv- och blandskog samt större trädgårdar och parker.

Enlig Carl von Linné förefaller det som stenknäcken etablerade sig i
Sverige någon gång på 1700-talet med början i Skåne och det svenska
beståndet är uppskattat till mellan 5000–15000 par, varav förmodligen
uppemot hälften finns i Skåne.
Foto, Kjell Holmqvist, Huskvarna.

13 Sävsångare 1 Kjell H

En riktig närbild på en sjungande sävsångare, och som ni vet sjunger
sävsångaren rörligt medan rörsångare sjunger sävligt, ett bra tips att
skilja dessa båda arter åt på sången.
Foto, Kjell Holmqvist, Huskvarna.

14 Daggkåperost 20140603

Daggkåpsrost, ”Trachyspora intrusta”, som växer på daggkåpan är en
rostsvamp som infekterar hela daggkåpsplantan och när väl
daggkåpsrosten har etablerat sig, biter den sig fast år från år. Det
orangefärgade pulvret på undersidan bladet är svampens sporer.

Det är en svampart som först beskrevs av Robert Kaye Greville, och
fick sitt nu gällande namn av Joseph Charles Arthur år 1934. Svampen
ingår i släktet ”Trachyspora” och i familjen ”Phragmidiaceae”.

Daggkåpsrost tillhör rostsvamparna, ”Pucciniales”, som är en ordning
fruktkroppslösa små basidsvampar som parasiterar på ormbunkar och
fröväxter. Deras hyfer tar näring från cellerna i värdväxtens vävnader
genom inträngande utskott, så kallade haustorier.

Angreppen ter sig ofta som vita, gula, bruna eller svarta kuddar av
sporer på blad och stjälkar och kan även orsaka gallbildningar.

Många av de cirka 8 000 arterna, varav drygt 300 arter finns i Sverige,
är svåra skadegörare på kulturväxter som till exempel svartrost på
sädesslag, kronrost på havre och brunrost på råg och vete. Även tallen
kan angripas av rostsvampar som då orsakar törskatesjuka och
knäckesjuka.

Rostsvamparna, som vanligen är starkt värdspecifika, har ofta
en komplicerad utvecklingscykel med upp till fem olika sportyper,
bland annat orange aeciesporer i skål- eller bägarformiga bildningar,
så kallad, skålrost, rostbruna sommarsporer, så kallade urediesporer, i
platta bildningar och ofta mörkt bruna till svarta vintersporer, så
kallade, teliesporer samt i bildningar av växlande utseende.

Vissa rostsvampar utvecklar alla sportyper på en och samma värd,
andra är värdväxlande, ytterligare andra arter saknar en eller flera
sportyper. Klassificeringen av rostsvamparna bygger i stort sett på
teliesporernas utseende.
Foto, Anette Blomén, Skillingaryd.

15 Ölands flora 2014 Kjell H 3

Bladen ser ut att tillhöra nejlikrot eller humleblomster i släktet
”Geum” men blommorna däremot ser helt ”konstiga” ut, men ibland
blir det annorlunda i livets DNA-recept.

Notera även den lilla ovanliga ormbunken ormtunga, ”Ophioglossum
vulgatum”, till höger på bilden.

Ormtungan växer oftast på havsstränder längs kusten, den är vanligast
på östkusten upp till Hälsingland men arten förekommer också
sällsynt på kalkrika betade fuktängar i inlandet, men minskar tyvärr
överallt på grund av tilltagande igenväxning.

”Läketunga. Uti en del skogar, där bottnen är fucktig, utan at wara sur,
finnes denna lilla Ormbunke sparsamt. Den ätes wäl af Boskapen, men
sparsamheten gör at man icke har något afseende derpå. VON LINNE’
berättar wäl at på Öland tilreder man af denna Ormbunken en läkande
Salwa, nämner dock icke huru den tilredes; men man har icke stor
anledning at wänta någon egen werkan deraf.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.
Foto, Kjell Holmqvist, Huskvarna.

16 Ölands flora 2014 Kjell H Halsbandsflugsnappare Öland 201405

Som en svart-vit flugsnappare men med ett vitt halsband,
halsbandsflugsnapparen, ”Ficedula albicollis”, är en fågel som jag
bara mött på Öland och Gotland där den förekommer relativt rikligt.

Fågeln är för övrigt Gotlands landskapsfågel.
Foto, Kjell Holmqvist, Huskvarna.

17 Ölands flora 2014 Kjell H Ölandssolvända Öland 201405

Ölandssolvända, ”Helianthemum oelandicum”, har tidigare delats upp
i tre olika arter har i Sverige, men de förs numera samman i en enda
variabel art med två varieteter, äkta ölandssolvända, varietet
”oelandicum” och filthårig ölandssolvända, varietet ”canescens”.

Detta ger då ”Helianthemum oelandicum oelandicum” för äkta
ölandssolvända och ”Helianthemum oelandicum canescens” för
filthårig ölandssolvända. Bilden ger dock tyvärr inte utrymme för en
varietetsbestämning.

”Solvända! Solbrända hällarna svalka sin kalk,
skyarna prunka, ut seglar en aftonfalk.
Blomma, om kvällarna vågar jag andas min bön,
nalkas och sjunga hit ner till ditt läger på ön.”

Ur ”Zephyrs serenad till Ölands solvända” av Erik Axel Karlfeldt, ”Flora
och Bellona”, år 1918.
Foto, Kjell Holmqvist, Huskvarna.

18 Ölands flora 2014 Skärfläcka Öland 201405

Bildens skärfläckor, ”Recurvirostra avosetta”, är en art i fågelfamiljen
styltlöpare och skärfläckor. Den är svart och vit samt i storlek som en
skata, dock med en lång uppåtböjd näbb och långa ben. Skärfläckan
finns sällsynt vid flacka kuster i Sydsverige och arten är rödlistad.
Foto, Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.