Livet i en damm, del 2

Vår natur och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på en damm.

Livet i en damm, del 2

Livet i en damm, del 2, en natur- och kulturkrönika i 16 bilder bland
strandlummer och tuvull vid dammen söder om Månsabo mosse i
Skillingaryd.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd nio dagar in i månaden april
2015. Bilderna är som vanligt klickbara.

 

1 IMG_3173

Alldeles söder om Femkampsområdet i Skillingaryd ligger denna,
sedan ett antal år tillbaka, grävda vackra damm som en buffert mot
eventuella översvämningar som kan hota bebyggelsen i Skillingaryd.

2 IMG_3174

Den biologiska mångfalden hittar omedelbart denna nya plats och
koloniserar området såväl i som kring dammen enligt de principer om
hur liknande områden brukar koloniseras, allt sedan ”urminnes” tider
på dessa breddgrader.

3 IMG_3175

Det är från väster som de rikliga vattenmängderna kommer till
dammen, ety här ligger Månsabo mosse bara ett stenkast bort.

4 IMG_3143

Jag hittade en nyligen död skogsödla, ”Zootoca vivipara”, tidigare
”Lacerta vivipara”, som verkade oskadad men vid en närmare titt hade
den mindre skador på svansen som kanske var orsakade av en fågel
och som ledde till döden.

5 IMG_3142

Hanen hos skogsödlan har en mage som är röd eller orange, precis
som bilden visar, medan honans mage är ljus eller gul, bildens döda
skogsödla är med andra ord en hane.

6 IMG_3161

Det visade sig att den rödlistade och ovanliga arten strandlummer,
”Lycopodiella inundata”, hade utvecklat ett kraftfullt bestånd utmed
den södra stranden på den lilla dammen

Strandlummer förekommer i stort sett i hela landet, utom i de
nordligaste fjälltrakterna och den fanns tidigare på Gotland, i
Härjedalen och Jämtland, men därifrån har den uppenbarligen
försvunnit.

Kraftig minskning har registrerats bland annat i Skåne, Blekinge,
Östergötland och Uppland men på sina växtplatser på myrar förefaller
strandlummern inte minska.

Strandlummer förekommer i stora delar av Europa utom
Medelhavsområdet och dessutom i form av andra underarter såväl i
Nordamerika som i Japan.

7 IMG_3166

Strandlummer, ”Lycopodiella inundata”, är en liten lummerart, ibland
inte större än en mossa och liksom flertalet andra lummerarter har den
nedliggande stammar, vilka dock inte blir längre än högst en
decimeter.

De sporangiebärande, sporbärande, skotten är upprätta och omkring 5
centimeter höga.

Bladen är barrlika, mellan 4–6 millimer långa och spetsiga samt
uppåtböjda på de nedliggande skotten.

Sporangieaxen är otydligt skilda från den sterila delen av skottet och
sporangierna stöds av blad som är ganska lika de vanliga bladen, men
bredare vid basen och ofta något tandade.

Sporangierna är för övrigt runda och öppnar sig med en tvärspricka.

8 IMG_3168

Strandlummer är en växt som har generationsväxling med en könlig
generation, gametofyt, som är liten, men frilevande från själva
lummerplantan.

Utvecklingen från spor till gametofyt till mogen lummerplanta går
snabbare än hos flertalet övriga lummerarter.

Viss vegetativ förökning kan dock komma till stånd genom att
sidogrenar skiljs från moderplantan.

Strandlummer känns igen på sin litenhet och på de nedliggande
plattade skotten och de bågböjda bladen och därmed kan den knappast
förväxlas med den likaledes småvuxna dvärglummern, som dessutom
är speciell genom att ha ax med tydligt olikstora sporer, det vill säga,
stora längst ner på axen och små högre upp.

Familjen lummerväxter, ”Lycopodiaceae”, har fyra eller fem släkten
och nästan 400 arter och i Sverige finns sex arter som tidigare fördes
till ett enda släkte, ”Lycopodium”, men som numera fördelas på de tre
släktena lopplumrar, strandlumrar och lumrar.

Till familjen hör arter som krönikans strandlummer men också
mattlummer, lopplummer, revlummer, fjällummer samt dvärglummer,
som dock hör till familjen mosslummerväxter.

9 IMG_3169

Strandlummern, som klassas som ”Nära hotad”, NT, såväl i rödlistan
år 2000, år 2005, år 2010 som i år 2015, förekommer i stort sett i hela
landet, utom i de nordligaste fjälltrakterna.

Strandlummer är mycket konkurrenssvag och kalkskyende och den
växer i gles vegetation på fuktiga, blöta, magra, steniga och sandiga
eller dyiga platser, såsom sjö- och åstränder, myrhöljor, dynsänkor
och i fuktiga sandtag.

Den gynnas av markstörningar som ger den livsrum, såsom växlande
vattenstånd och iserosion samt ingår i art- och habitatdirektivets bilaga
5 som innebär restriktioner mot kommersiell insamling och
exploatering.

Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning
och antalet lokalområden i landet skattas till mellan 700-1500.

Utbredningsområdets storlek och förekomstarean överskrider
gränsvärdena för rödlistning men en minskning av populationen pågår
eller förväntas ske.

Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet
lokalområden och antalet reproduktiva individer.

Minskningstakten har uppgått till mellan 10-40 % under de senaste 30
åren och bedömningen baseras på direkt observation och ett för arten
lämpligt abundansindex.

Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar
bedömningen från Livskraftig, LC, till Sårbar, VU, och baserat på de
troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad, NT.

Minskningstakten för den svenska populationen bedöms tyvärr vara
nära gränsvärdet för Sårbar, VU.

10 IMG_3170

Eftersom strandlummern är konkurrenssvag hotas den av igenväxning
på grund av ökad kvävegödning, upphörande bete eller störd naturlig
vattenregim i åar och sjöar men även torrläggning utgör givetvis ett
hot.

De kulturskapade lokalerna får i de flesta fall bedömmas som
tillfälliga.

Igenväxning har en stor negativ effekt, ökad näringsbelastning har en
viss negativ effekt, vattenreglering har en stor negativ effekt och
dikning, torrläggning har en stor negativ effekt på arten.

11 IMG_3171

Strandlummer växer som redan nämnts i gles vegetation på fuktiga –
blöta, magra, steniga och sandiga eller dyiga platser, såsom sjö- och
åstränder och dynsänkor, gärna tillsammans med pors, starrarter och
småsileshår.

Den gynnas av markstörningar som ger den livsrum, såsom växlande
vattenstånd och iserosion men även bete förbättrar växtbetingelserna,
kanske framför allt genom trampet, som åstadkommer markstörningar,
men även genom att högvuxna växer hålls nere.

Sällsynt förekommer strandlummer i naturlig myrvegetation på naken
torv eller dy men den växer dessutom på kulturskapade ståndorter
såsom blöta bottnar i grustag, på körvägar och gärna på torvmark som
påverkats av dikning eller dämning, precis som här.

Sådana biotoper tycks under de senaste decennierna ha blivit den
vanligaste växtplatsen och är i södra Sverige den helt dominerande
biotopen idag.

12 IMG_3172

Arten strandlummer är fridlyst enligt Artskyddsförordningen, SFS
2007:845, enligt paragraf: 9 och bestämmelsen gäller hela landet.

Samtliga svenska lummerväxter är för övrigt fridlysta i hela landet och
de får ej grävas eller dras upp med rötterna och ej heller plockas eller
på annat sätt insamlas för försäljning eller andra kommersiella
ändamål.

”Är endast hittils funnen wid Möckelns strand i Småland af LINNÉ
och wid Ystad af EHRHART. Den är liten, finnes sparsamt, och
okänd för någon nytta.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

13 IMG_3176

Tuvull, ”Eriophorum vaginatum”, är ett tätt tuvat halvgräs med ett
ensamt toppställt ax och är en av de vanligaste arterna i släktet samt är
vanlig i hela landet, utom på Öland och Gotland där den är sällsynt.

14 IMG_3177

Tuvull växer oftast i vitmossa i näringsfattiga myrar. Arten dominerar
ofta markvegetationen på mossar men är också vanlig i små
fuktsänkor i hällmarkstallskog.

”Den djupgröna skogsmattan rullas ut i ändlösa våder över berg och
dal, och mot denna bottenfärg avtecknar sig myrarna som gråvita
strimmor; det är tuvullens miljoner av vita ulltottar, som kommer dem
att skimra så ljust.”

Ur ”Skogland och fjäll” av Carl Fries år 1967.

15 IMG_3159

Hästhov eller tussilago är en av de första vårblommorna, som faktiskt
kan blomma redan i februari men oftast infaller dock blomningstiden i
mars-april, åtminstone här hos oss.

”Vi gingo ut en dag just denna vår.

Tussilagon med sin gula uppåtvända sugarfot

och solen stodo motpols.”

Ur ”Ur minnenas tåg” av Harry Martinson, Nomad, åren 1931-44.

16 IMG_3178

Avslutningsbilden för denna gång blir ytterligare en bild på den
ovanliga strandlummern som här blivit granne med det röda
rundsileshåret, ”Drosera rotundifolia”.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.