Lyngemadssjöns naturreservat

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Lyngemadssjöns naturreservat.

Lyngemadssjöns naturreservat, del 1

Lyngemadssjöns naturreservat, del 1, en naturkrönika i 24 bilder från vårt
senaste naturreservat i Vaggeryds kommun som också delas med
Jönköpings kommun.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i mitten av juni 2013.

 

1 IMG_0111

Runt Lyngemadssjön, som ligger nordost om samhället Hok i
nordöstra delen av Vaggeryds kommun på gränsen till Jönköpings
kommun, kan du uppleva en spännande och mycket varierad natur
med flerhundraårig skog, bergbranter, myrmark och en grotta. Miljön i
det nybildade naturreservatet ger många ovanliga fåglar, mossor och
lavar möjlighet att leva här. Om man har riktig tur kanske du får en
glimt av uttern i Hästgångsån. 

2 IMG_0113

Ta gärna en tur i reservatets spännande natur. Tänk på att det kan vara
sankt på sina ställen och att terrängen är kuperad. Det finns goda
möjligheter att studera fågellivet då det i reservatet bland annat finns
en 2,5 kilometer lång strövstig och i områdets östra del går en gren av
Saab-Scanialeden.

Men var rädd om Lyngemadssjön och uppträd så att du inte stör
fågellivet, särskilt under häckningperioden på våren. Undvik till
exempel att komma i närheten av fågelbon.

På bilden ser man en vacker lavbevuxen häll med bland annat grå- och
gulvit renlav.

3 IMG_0114

I reservatet växer barrskog, mest tall men gran förekommer också.
Medelåldern på tallskogen är 130 år men flera träd är över 200 år. På
de gamla träden växer tallticka, som trivs bäst på tallar som är äldre än
150 år. Rovfåglar bygger bon i de gamla och grova träden. Även
spillkråkan, som är kräsen med var den bygger bo, finns i området.
Spillkråkans bon återanvänds sedan av andra fåglar, till exempel
knipa, skogsduva och olika arter ugglor.

4 IMG_0115

I granskogen är träden upp till 160 år gamla. Här växer flera ovanliga
mossor, till exempel vedtrappmossa, långfliksmossa och
stubbspretmossa.

5 IMG_0116

Lite fakta om Lyngemadssjöns naturreservat säger att storleken är
cirka 165 hektar och ägare är Svenska staten.

Lyngemadssjön ligger i Vaggeryds och Jönköpings kommuner, öster
om Hokasjön cirka 30 kilometer söder om Jönköping.

Naturtyp är naturskog, äldre barrblandskog, skogbevuxen myr och sjö
och förvaltare är Länsstyrelsen i Jönköpings län. Här finns en mindre
parkeringsplats, informationstavla samt markerade stigar.

Observera att allemansrätten inte gäller fullt ut i naturreservatet.

6 IMG_4433

Här ser man en av många så kallade nyckelarter, signalarter, i
området, illustrerad av den vackra skogshakmossan, ”Rhytidiadelphus
subpinnatus”. Det är en tydlig och iögonenfallande mossa med svagt
rödbrun stam och med blad som artnamnet antyder är bakåtböjda likt
små krokar eller hakar. I våra trakter har den ett så kallat medelhögt
signalvärde för skog med lång kontinuitet, det vill säga orörd sedan
lång tid.

7 IMG_0117

Här ser man den stora och vackra björnmossan, ”Polytrichum
commune”, som är art i gruppen bladmossor. Det är en mörkgrön och
mycket storvuxen mossa som kan bli drygt 50 centimeter hög.

Mossan växer i stora, kuddformiga tuvor och sporhuset är mycket
stort, fyrkantigt och täckt av en mössa, precis som bilden visar.

De ganska stora, vanligen tillbakaböjda, bladen är syllika och har en
borstlik spets samt sågade kanter, vilket syns i förstoring.

Arten föredrar näringsfattig sumpskog och är allmän i hela Sverige,
och dess totala utbredning omfattar tempererade och kalla trakter både
på norra och på södra halvklotet.

8 IMG_0118

Bilden visar arten stor revmossa, ”Bazzania trilobata”, som är en
bladlevermossa med kupade blad som är naggade i spetsen, de
påminner faktiskt lite om kräftstjärtar.

9 IMG_0120

Skotten hos stor revmossa är som min bild visar Y-formigt grenade
och hos oss i Sverige är den vanligast i de sydvästra delarna.

Stor revmossa är dessutom Dalslands landskapsmossa.

10 IMG_0121

I reservatet ligger en liten mosse och marken täcks då av växter som är
typiska för myrmarker, exempelvis vitmossor, lingon, blåbär, hjortron,
tranbär och skvattram.

11 IMG_0126

Skvattram, ”Rhododendron tomentosum”, är en vintergrön buske som
kan bli upp till en och en halv meter hög och som har en stark
aromatisk doft.

Skvattram blommar i juni med vita blommor som sitter samlade i
flocklika klasar i grenspetsarna. Kronbladen är som bilden visar vita
och nästan helt fria från varandra, medan kronan hos andra ljungväxter
i familjen ”Ericaceae” oftast är tydligt sambladiga.

Skvattram har ofta betraktats som ett eget släkte, ”Ledum”, men detta
kan emellertid inte längre upprätthållas eftersom det visat sig att
skvattramarterna är nära besläktade med en sektion av det stora och
variabla släktet ”Rhododendron”. Från Grönland känner man
dessutom till intermediära, mittemellan, hybrider mellan skvattram
och lapsk alpros.

”Squatram-buskens lukt, hvilken strax om våren icke är obehaglig, blir
längre fram så stark att den kan orsaka hufvudvärk. Starkast kännes
den under varma sommardagar; hvar och en, som då botaniserat i
sådana kärr der busken växer, har säkerligen erfarit detta.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

12 IMG_0129

Tranbär, ”Vaccinium oxycoccos”, är ett nedliggande ris med tunn och
krypande, rotslående stam och vackert rosaröda blommor. Kronan är
djupt kluven, nästan till basen, och kronbladsflikarna är helt
bakåtböjda och mellan sex till sju millimeter långa.

Tranbären kan användas bland annat till sylt och likör och enligt C. F.
Nyman år 1868 användes de kokta med honung mot mask hos barn,
och bären, ”Baccæ Oxycocci”, upptogs också i farmakopén.

Carl von Linné uppger år 1749 att ”af bären betjena sig Guldsmeder,
wid hwitkokningen af silfwer”.

13 IMG_0123

Ibland behöver man lite hjälp för att kunna ta sig fram i den ”oländiga
terrängen” runt Lyngemadssjön.

14 IMG_0138

Flyttblock, erratiskt block eller jättekast är ett större, isolerat löst
block med ett ursprung i fast berggrund långt från fyndplatsen. Det har
transporterats och avlagrats av inlandsisen eller i vissa fall av isberg
som kalvat loss från inlandsisen. Fynd av skandinaviska bergartsblock
i Mellaneuropa bidrog under tidigt 1800-tal till uppfattningen att
jorden utsatts för katastrofartade översvämningar.

I och med glacialteorins genombrott i mitten av 1800-talet uppfattas
nu flyttblocken som ett resultat av inlandsisarnas transport.

Flyttblock är inom folktron ofta förknippade med övernaturliga väsen,
så som fallet är med Trollastenen norr om Trolle-Ljungby i Skåne och
bland de största svenska flyttblocken kan nämnas Botsmarksstenen i
Västerbotten, Edmanstjärnsstenen i Hälsingland, Ulvsundastenen i
Södermanland och Ragnhildsstenen i Härjedalen.

15 IMG_0139

Kanske är det stormarna Gudrun och Per som varit i farten här också.
Skogen ligger som ett ”plockepinn” men död ved lever och är en
förutsättning för en stor del av vår biologiska mångfald.

16 IMG_0131

Lyngemadssjöns vattenyta varierar kraftigt över året och här ser vi en
vik av sjön som nu är helt torrlagd, endast vegetationen avslöjar nu att
här emellanåt finns ett vattendjup.

17 IMG_0136

Lyngemadssjön är som sagt en uppdämning av Hästgångsån och har
fått ge namn åt hela naturreservatet. Sjön är näringsfattig och färgas
brun av humusämnen och antalet öar i sjön varierar något då
vattennivån höjs och sänks i kraftverksdammen längre söderut.

18 IMG_0142 Trådtåg Juncus filiformis

Trådtåg, ”Juncus filiformis”, är en späd, flerårig art med krypande
jordstam. Stråna blir upp till fyra decimeter höga och är omkring en
millimeter tjocka och till synes bladlösa.

Arten blommar i juli-augusti, blomställningen är liten, ganska gles och
har ett mycket långt stödblad vilket gör att blomställningen ser ut att
sitta mitt på strået.

Artnamnet ”filiformis” kommer av latinets ”filum” för ”tråd” och
”formis” för ”form”, namnet betyder sålunda trådformad och syftar på
det smala strået.

”Trådtågen är lätt igenkänd på sina släta strån (J. lævis etc. Bauh.),
hvilka äro så svaga att de knappt bära sig…

 …Af stråen kunna fina små mattor (bordsmattor o. d.) flätas.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

19 IMG_0146 Blåsstarr

Blåsstarr, ”Carex vesicaria”, är en relativt storväxt starr som kan bli
nästan en meter hög. De två eller tre honaxen, varav bilden visar ett, är
stora, gula och uppåtriktade, men de nedre blir med tiden hängande.

Artnamnet ”vesicaria” kommer av latinets ”vesicosus” som betyder
”med blåsor” och syftar på de till synes uppblåsta fruktgömmena.

”Det så kallade Lappsko gräset är icke någon wiss Starrart, ehuru
Blåsestarren, CAREX vesicaria, allmännast dertil anwändes. Lapparne
taga bladen af de större Starr-arter, torrka dem, kamma dem på en
Järn- eller Hornkam, och gnugga dem sedermera imellan händerne, at
de bli mjuke, lägga dem i sina skor och wantar, för at bewara sig för
köld, skaf och stötar.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

20 IMG_4430 Vasstarr Carex acuta

Vasstarr, ”Carex acuta”, är en tämligen högväxt starr med krypande
jordstam och mörkgröna, långa och slaka blad.

Vasstarr kan bilda stora bestånd men bildar inga tuvor som den
snarlika arten bunkestarr, ”Carex elata”.

Artnamnet ”acuta” kommer av latinets ”acutus” för ”vass” och syftar
på den vasst kantade stjälken.

”På många starrängar är Hvasstarren bland de ymnigast gräsen och
uttränger småningom de andra, hvarigenom det hö, som på sådana
ängar vinnes, blir allt sämre och sämre. Emellertid är den nyttig så till
vida som dess starka och talrika rötter binda lös mark och gungdy, så
att den slutligen tillvallas och blir tjenlig att bära bättre grässlag.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

21 IMG_0140

Vissa öar är bergknallar och kan sticka upp mer än 10 meter över
vattenytan och på öarna växer knotiga tallar varav en del är hela 300
år gamla.

22 IMG_4427

Naturvårdsbränning har skett på fem öar i naturreservatet
Lyngemadssjön. Bränningen är en del i den planerade skötseln av
reservatet och syftet är att hålla tillbaka granar i området, samt att
skapa bra miljöer för spirande lövträd och sällsynta insekter.

Tallarna och många av de svampar och insekter som lever i gamla
tallskogar är beroende av att det brinner i skogen med 20-50 års
mellanrum. Men nu är det länge sedan det brann i skogarna vid
Lyngemadssjön.    

De senaste 250 åren har de brandgynnade arterna fått allt svårare att
överleva och en av de viktigaste naturvårdsåtgärderna som man kan
göra i tallskogar är därför att genomföra kontrollerade bränningar.

23 IMG_4428

Vid Lyngemadssjön häckar bland annat storlom, fiskgjuse, drillsnäppa
samt kricka och i området finns även den numera hotade entitan.
Under sommaren är rastande vadare en vanlig syn som till exempel
gluttsnäppa och skogssnäppa. I sjön simmar bland annat abborre,
gädda och benlöja.

Där Hästgångsån mynnar i Lyngemadssjön finns dessutom en grotta
som kallas ”Skomakarens kammare” då det sägs att en skomakare
gömde sig i grottan då han inte ville vara med och strida i ett av
Sveriges många krig mot Danmark. Denna måste jag hitta och
föreviga vid ett annat besök.

Bilden visar ett antal fiskmåsar som rastade och kanske till och med
häckade på öarna i Lyngemadssjön.

24 IMG_4432 På de mörka tysta vatten

De mörka vattnens gula näckros lyser likt en liten sol på den oroliga
ytan av denna flytande väta.

Gul näckros, ”Nuphar lutea”, är en flerårig vattenväxt med långa
blom- och bladskaft samt stora flytblad och gula blommor. Arten är
känd sedan medeltiden och rotstocken kan användas till nödbröd.

Artnamnet ”lutea” är latin och betyder ”gul” och namnet syftar
naturligtvis på blommornas färg.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Så här gör du för att komma in på vår nya sida

08:50 | Har du hamnat på denna sida så ska du givetvis besöka vår nya sida i stället …. http://värnamo.nu Fungerar… Läs mer

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Fredriksson och Bredow i Värnamo

09:03 | I kväll blir det världspremiär i Värnamo. För första gången kommer det att bjudas på högläsning ur Katarina… Läs mer

Körförbud, narkotikabrott med mera

10:17 | Här följer fler polisnotiser från Värnamo.

Senaste polisnotiserna

10:01 | Här följer de senaste polisnotiserna från Värnamo med omnejd.

Planerar för ny station i Värnamo

08:49 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Bildspel: Rusken runt lockade…

20:04 | I dag har det varit andra dagen av två i arrangemanget Rusken runt.

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

Tånnödagen modell 2015

13:06 | Tånnödagen har firats i många år nu och i går lördag var det dags igen.

Traktorer lockade i Nydala

10:04 | Vi berättade i går om traktorinvasion och mycket mer i samband med Rusken runt.

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:15 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Hade narkotika i bostaden

09:09 | Strax efter midnatt hittade polisen misstänkt narkotika hemma hos en 40-årig Värnamoman. Polisen hade påträffat honom på stan… Läs mer

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

Låg på restauranganggolvet…

20:46 | En polispatrull kallades i kväll till en restaurang i centrala Värnamo eftersom en man hade lagt sig på… Läs mer

Brand i container i Värnamo

17:22 | Räddningstjänsten har fått larm o men brand i en container på Ingelundsvägen Vid Volvo och Peltor i Värnamo.

Folkfest för Rusken runt

13:05 | Runt sjön Rusken råder det just ny full aktivitet i varenda buske och vrå. Rusken runt bjuder som… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:34 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda. Förundersökning om mord eller dråp är inledd. Flera personer är… Läs mer

Bowling mot cancer

10:11 | Bowlinghallarna runt om i landet går nu samman i kampen mot cancer. I Värnamo arrangerar Bowlingmagasinet söndagen den… Läs mer

Trafikolycka – sex personer inblandade

09:53 | Klockan 09.37 fick SOS larm om en trafikolycka på riksväg 27 mellan Bredaryd-Forsheda med två fordon som det var… Läs mer

Långa ögonfransar hos Sandra

17:36 | Ovanligt många kvinnor i Värnamo promenerar omkring med tjusiga ögonfransar. Nu finns det en förklaring till detta.

Länets psykvård bäst på tillgänglighet

09:16 | Psykiatrin i Jönköpings län är bäst i landet när det gäller tillgänglighet. I Värnamo fick 100 procent av… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Sprutar in lim i nyckelhål

08:48 | De senaste dagarna har ett par boende på Nygatan i Värnamo drabbats av ett de inte kunnat ta… Läs mer

Stannade inte för barn – fick böta

08:46 | Polisen hade i går morse en kontroll vid Borbackaskolan i Bor och noterade då att en bilist körde… Läs mer

Bestulen på ny båtmotor

08:46 | En 40-årig Rydaholmsman blev mellan 26–27 augusti bestulen på sin nya båtmotor värd 23 000 kronor som förvarades… Läs mer

Sprang från brottsplatsen

08:45 | ICA Kvantum drabbades vid 20-tiden i går kväll av en stöld av smink. Personal observerade en man som… Läs mer

Stulen mobil kunde spåras

08:42 | En tysk kvinna förlorade sin mobiltelefon Iphone när hon var på Statoil på Växjövägen i Värnamo. Telefonen har… Läs mer

Stölder och misshandel

08:36 | Ett axplock ur polisanmälningar.

Centern debatterar öppna landskap

08:13 | Centerpartiet i Värnamo kommun har sänt oss en insändare där ämnet öppna landskap tas upp. Här kommer den… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.